NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Ontwerpakkoord in de sector metaalrecuperatie

In de metaalrecuperatiesector (PsC 142.01) werd op dinsdag 4 juni een ontwerpakkoord overeengekomen tussen vakbonden en werkgevers. De krachtlijnen van dit ontwerp voorzien in een bruto-loonsverhoging van 0,6% en in een jaarlijkse bruto-premie van 160 euro. Er komt ook een uitbreiding van het anciënniteitsverlof en een derdebetalersregeling voor het openbaar vervoer. De aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid worden verhoogd en de SWT- en landingsbaanregelingen werden maximaal verlengd. Inzake flexibiliteit kan de interne overurengrens worden opgetrokken tot 180 uur, maar alleen via een bedrijfs-cao.

Klik hier voor het pamflet.

Overleg botst op muur bij elektriciens

Op 5 juni is het sectoroverleg afgesprongen in de sector van de elektriciens. De besprekingen liepen vast, omdat de werkgevers blijkbaar geen mandaat hadden om de regelingen rond mobiliteit te verbeteren. Een volgende onderhandelingsronde staat gepland op 20 juni. We hopen dan tot een akkoord te komen.

Wereldprimeur: eerste waterstoftrambus Van Hool

Busbouwer Van Hool stelde gisteren een wereldprimeur voor. Als eerste produceerden ze een trambus die wordt aangedreven door waterstof. De Franse stad Pau zal dit najaar de eerste acht exemplaren in gebruik nemen. Van Hool produceerde al bussen op waterstof en trambussen. Trambussen zijn bussen met het uitzicht en het comfort van een tram. Sinds kort maakt men bij Van Hool ook een combinatie van beide: een waterstoftrambus.

Waterstoftechnologie bestaat al een tijd, maar lijkt eerder langzaam van grond te komen. “Het voorbije jaar stelden we wel vast dat er steeds meer belangstelling is in Europa”, zegt Van Hool. “Het is een uitstekend alternatief voor volledig elektrisch rijden. Als alle bussen alleen maar op batterijen zouden vertrouwen, dan krijg je op den duur moeilijkheden met het opladen. Een waterstofbus is op vijf tot acht minuten weer vertrekkensklaar, terwijl dat bij een volledig elektrisch model meerdere uren duurt.”

Akkoord bereikt in de sector van de metaalhandel

Op maandag 3 juni kwamen de sociale partners in de sector van de metaalhandel (PC 149.04) tot een ontwerpakkoord. Werkgevers en vakbonden kwamen een loonsverhoging van 1,1 % en een verhoging van de scheidingspremie overeen. Er zijn ook belangrijke verbeteringen opgenomen in het akkoord aangaande het Fonds voor Bestaanszekerheid, zoals de indexering en de verbetering van de aanvullende vergoedingen en een tussenkomst in de kost voor kinderopvang. Daarnaast worden de SWT-stelsels en landingsbanen maximaal verlengd. Het protocolakkoord bevat bovendien een verbetering van het anciënniteitsverlof. Ook genieten werknemers vanaf 60 jaar van een extra dag loopbaanverlof en wordt het klein verlet uitgebreid.

Het waren heel moeilijke onderhandelingen die doorkruist werden door exuberante vragen naar flexibiliteit van werkgeverszijde. Maar uiteindelijk werd er een evenwicht gevonden dat verdedigd zal worden naar de achterban.

Open het pamflet

Sectorakkoord bij monteerders

In de sector der monteerders (PC 111.3) werd gisteren een ontwerpakkoord gerealiseerd tussen de vakbonden en werkgeversfederatie Agoria. Traditioneel sluit dit akkoord nauw aan met de afspraken gemaakt in de metaal- en machinebouw (PC 111).

De loonmarge van 1,1% kan maximaal ingevuld middels een bedrijfsenveloppe. Alle SWT-stelsels werden maximaal verlengd, net zoals de mogelijkheden inzake tijdskrediet en landingsbanen. De sectorspecifieke premies – scheidingspremie, vakantiepremie en kledijvergoeding – worden geïndexeerd én verhoogd met 1,1%. Er komt ook een extra dag individueel recht op opleiding.

Voor het volledige ontwerpakkoord, klik hier.

Ook in de Staal is er een ontwerp-kaderakkoord

De sociale partners binnen de staalsector hebben op 24 mei een protocol van akkoord bereikt voor de jaren 2019-2020. De sector, die onder zware druk staat met invoerheffingen, Trump-maatregelen en wereldwijde concurrentie, blijft in ons land een belangrijke bron van tewerkstelling, met bedrijven die tot de modernste van Europa behoren. De onderhandelingen in de sector verlopen traditioneel eerder rechtstreeks in de bedrijven zelf; op het nationale vlak spreken de partners het kader af waarbinnen dat gebeurt, en worden afspraken gemaakt rond SWT en landingsbanen. Er komt vernieuwde aandacht voor het mentorschap, vorming en veiligheid, afspraken rond klein verlet en een clausule van non-discriminatie. Volgens Voorzitter Georges De Batselier is het belangrijk dat de vakbonden en de Staal Federatie ook samen kunnen werken aan de verankering en de toekomst van de bedrijven in onze regio. Ook op vlak van Europa kunnen en moeten we opkomen voor de sterktes van onze staalindustrie.

Ontwerpakkoord in grootste metaalsector (PC 111) met groeipad naar 14 euro

In de sector van de metaalverwerkende nijverheid (PC 111.1) bereikten de sociale partners op donderdag 23 mei een ontwerp van nationaal akkoord 2019-2020. Het ontwerp voorziet een loonsverhoging van 1,1 % (tenzij gelijkwaardige alternatieve invulling op ondernemingsvlak), een vereenvoudiging van de verplaatsingsvergoedingen woon-werkverkeer, verhoging van diverse uitkeringen bestaanszekerheid, een extra dag individueel recht op vorming, een maximale verlenging van alle bestaande regelingen rond SWT, landingsbanen en tijdskrediet.

Volledig nieuw is de introductie van een tegemoetkoming bij kinderopvang, en een groeipad om de sectorale minimumuurlonen te verhogen naar 14 euro. De sector zal ook in paritair overleg projecten uitwerken om ondernemingen (werkgevers en werknemers) inhoudelijk en financieel te ondersteunen bij de uitdagingen die gepaard gaan met lange loopbanen en werkbaar werk. Voorzitter Georges De Batselier over het ontwerp: “Ondanks de beperkte marges inzake koopkracht hebben we het maximale kunnen invullen en bovendien een aantal kwaliteitsvolle nieuwe elementen kunnen inbrengen. Met de weinige middelen die we hadden is dit een een mooie stap, zelfs een kleine doorbraak.”

Ontwerpakkoord

Ontwerpakkoord in de sector van het koetswerk

Op donderdag 23 mei werd in de sector koetswerk (PSC 149.02) een ontwerpakkoord gesloten tussen werkgevers en vakbonden. Het protocol bevat, naast een loonsverhoging van 1,1 %, verschillende concrete verbeteringen op het vlak van werkbaar werk. Zo komt er een tussenkomst van het FBZ bij kinderopvang en loopbaanbegeleiding, en worden het loopbaanverlof en het klein verlet uitgebreid. Daarnaast worden de SWT-stelsels en landingsbanen maximaal verlengd. We ondersteunen ook de duurzame mobiliteit door te voorzien in een volledige terugbetaling van het openbaar vervoer.

De allereerste elektrische Volvo rolt in 2020 van de band in Gent!

Goed nieuws voor de Belgische auto-industrie. Want vanaf 2020 zal Volvo Cars Gent de allereerste volledig elektrische Volvo (model XC40) produceren. Tegen 2025 wil de Zweeds-Chinese autobouwer dat de helft van haar globale verkoop uit elektrische wagens bestaat. De Gentse site speelt dus een voortrekkersrol in die strategie. In de woorden van Jo De Mey (provinciaal secretaris in Oost-Vlaanderen): “De elektrificering van de auto-industrie is volop aan de gang. De Gentse fabriek is belangrijk in de globale doelstellingen van Volvo en dat zorgt voor een stevige verankering. We mogen daar terecht fier over zijn.” In 2018 werd in Vorst ook al de eerste elektrische Audi (de e-tron) gemaakt.
Nieuwe fabriek voor batterij-assemblage. Volvo Cars zal niet trouwens niet alleen elektrische wagens bouwen. Op dit moment wordt ook een nieuwe fabriekshal opgetrokken waar de batterijen voor de elektrische XC40 zullen geassembleerd worden. De componenten voor die batterijen komen uit Azië (CATL in China en LG Chem in Zuid-Korea), de grondstoffen uit Congo. Volgens Volvo werden duidelijke afspraken gemaakt met de leveranciers, zowel over het respecteren van de mensenrechten als over een CO2-neutraal productieproces.
Europese batterij-industrie in de maak. Batterijproductie zal de komende jaren aan belang winnen. En Europa doet inspanningen om haar massale achterstand ten opzichte van de VS en (vooral) China weg te werken. Onlangs mocht Audi Vorst nog ondervinden wat de gevolgen zijn van een te sterke afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers. Een tijd terug werd daarom al een Europese Batterij Alliantie in het leven geroepen. Recent raakte bekend dat Frankrijk en Duitsland meer dan 1 miljard euro willen vrijmaken om Europese batterijfabrieken neer te poten. In 2023 moet in beide landen een volwaardige batterij-fabriek staan. In 2025 moet Europa over 10 tot 25 fabrieken kunnen beschikken.

Eerste sectorale ontwerpakkoorden met in PC 111 groeipad naar 14 euro #FF14

Eerste akkoorden bij metaalbouw, non-ferro en edele metalen. Onze onderhandelaars hebben deze week ontwerpakkoorden afgesloten in de non-ferro (PC 105), in de edele metalen (PsC 149.03) ,  koetswerk (PC 149.02) en de grootste sector PC111. We hebben altijd gezegd dat meer koopkracht voor ons essentieel is. Binnen de (strikte) wettelijke grenzen hebben we de mogelijkheden op dat vlak dan ook maximaal benut. Ook inzake werkbaar werk, mobiliteit en opleiding werden concrete verbeteringen overeengekomen. De regelingen inzake SWT en tijdskrediet zijn maximaal verlengd. Ook belangrijke vernieuwingen werden gerealiseerd (bv. terugbetaling van kinderopvang in de sector van het koetswerk en PC 111). Belangrijk is dat we in het PC 111 een groeipad hebben gerealiseerd om tot een minimumloon van 14 euro te komen. #FF14 Door constructief en creatief sociaal overleg hebben we dus afspraken kunnen maken die zowel goed zijn voor onze werknemers als voor de ondernemingen in deze sectoren.
We zijn er bijna (maar nog niet helemaal). In alle andere sectoren – garages, elektriciens, … - zijn de onderhandelingen ver gevorderd. Maar we zijn er nog niet. Op diverse domeinen moeten nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Maar ook hier: koopkracht en werkbaar werk zijn essentieel. Een goed akkoord moet dan ook aan deze bekommernissen tegemoetkomen. Check regelmatig onze website en onze Facebook-pagina voor de laatste updates.

Metallo overgenomen door Duitse Aurubis

Het Duitse koperbedrijf Aurubis neemt Metallo Group, met belangrijkste vestiging in Beerse, over. Metallo in Beerse, het voormalige Metallo-Chimique, recycleert onder andere koper, lood, nikkel en zink uit materialen van containerparken, metaalverwerkers en autoshredders. Het bedrijf heeft als ambitie de recyclagecirkel rond te maken door nieuwe grondstoffen te ontwikkelen uit afval.

De Metallo Group, dat 530 werknemers van wie 440 in België heeft, realiseerde vorig jaar een omzet van bijna 1 miljard euro. Beerse is goed voor 70 procent van de verwerkte volumes. Het voormalige Belgische familiebedrijf is de grootste producent ter wereld van gerecycleerd tin. Bekende eindgebruikers zijn HP en Apple, dat het tin gebruikt in zijn iPhones.

De Duitsers betalen voor de overname 380 miljoen euro. Aurubis nam twaalf jaar geleden ook de koperverwerker Cumerio over, met een fabriek in Olen.

De overname moet nog de goedkeuring krijgen van de Europese concurrentietoezichthouders. Die komt er wellicht eind dit jaar. Aurubis verwacht geen bezwaren.

Ook in de Non-Ferro werd een ontwerpakkoord afgesloten

In de sector Non-Ferro (PC 105) werd op woensdag 22 mei een protocolakkoord overeengekomen tussen werkgevers en vakbonden. Er werden concrete verbeteringen bekomen inzake koopkracht, sectoraal bonussysteem en werkbaar werk, met bijkomend aandacht voor vorming, loopbaanverlet en klein verlet. De bestaande cao’s SWT en tijdskrediet werden eerder in het paritair comité al verlengd tot 30/6/19, en worden nu maximaal verlengd tot einde 2020 (en SWT zelfs tot 30/6/21). De aanvullende vergoedingen bestaanszekerheid worden opgetrokken, evenals de verplaatsingen woon-werkverkeer (inclusief de fietsvergoeding). Georges De Batselier, Voorzitter ABVV Metaal, is positief over het verloop en het resultaat van de onderhandeling. “Iedereen rond de tafel was er van overtuigd dat het belangrijk is om snel tot een sectoraal kader met inhoud te komen.”  

Pamflet ontwerpakkoord NLPamflet ontwerpakkoord NL

Pamfletontwerakkoord FR

Het allereerste ontwerpakkoord 2019-20 in de metaalsector is een feit!

In de sector Edele Metalen (PsC 149.03) werd op woensdag 22 mei een protocolakkoord overeengekomen tussen werkgevers en vakbonden. Er werden concrete verbeteringen bekomen inzake koopkracht en werkbaar werk, met onder meer de invoering van zachte landingsbanen. Tevens werden vernieuwde cao’s SWT en tijdskrediet ondertekend en werden de aanvullende vergoedingen vanuit het Fonds voor Bestaanszekerheid opgetrokken. Ortwin Magnus – ondervoorzitter van ABVV Metaal – blikt tevreden terug: “We hebben onze mogelijkheden, zoals opgelegd door het interprofessionele en wettelijke kader, op een creatieve en constructieve manier ingevuld. Tegelijkertijd hebben we ook rekening gehouden met de specificiteit van deze sector.”  

MIVB bestelt 30 extra trams bij Bombardier

De MIVB bestelt voor 67 miljoen euro 30 extra nieuwe trams bij de Canadese constructeur Bombardier. De Brusselse vervoermaatschappij kocht vorig jaar al 60 dezelfde trams. De eerste trams wordenechter niet inBrugge gebouwd, maar wel in Wenen.

Volvo assembleert batterijen voor elektrische wagens in Gent

Volvo gaat batterijen voor elektrische wagens assembleren in Gent. Volvo wil dat tegen 2025 de helft van zijn verkochte wagens elektrisch rijdt. Gent zal een sleutelrol spelen in die ambitie.  De batterijassemblagelijn moet klaar zijn tegen het einde van dit jaar. Om die ambitie waar te maken werd een lange termijnovereenkomst gesloten met de Aziatische batterijproducenten CATL en LG Chem. 

Ontdek de nieuwe MagMetal

Welkom bij MagMetal. We zijn trots dat we je het nieuwe e-magazine van ABVV-Metaal kunnen presenteren.

MagMetal houdt je op de hoogte van de zaken waarmee we bezig zijn, wie we zijn, wat we doen, wat we belangrijk vinden.


Dit e-zine is onze identiteitskaart in de vorm van een interactief elektronisch magazine.

 

 

 Blijf op de hoogte van onze MagMetal

Vul onderstaand je gegevens in en wij houden je op de hoogte als er een nieuwe M@gMetal verschijnt.

Europa zet in op batterijproductie

Frankrijk en Duitsland willen 1,2 miljard euro uittrekken voor een samenwerking rond de productie van batterijen. Europa wil zo de achterstand op China en de VS wegwerken.

In Stuttgart vond de European Battery Show plaats. De batterijproducenten willen autobouwers er op wijzen dat ze de wereldwijde wedloop naar elektrische wagens niet mogen missen. Op dit moment produceert China 55% van de wereldwijde capaciteit, terwijl Europa een marktaandeel van 3% heeft.

Frankrijk en Duitsland hebben een investeringsplan uitgewerkt om 35 bedrijven samen te laten werken voor de productie van batterijen. Na een proefproject zouden er twee nieuwe batterijfabrieken gebouwd worden, elk goed voor 1.500 banen. Voor dit project willen ze 1,2 miljard euro staatssteun vrijmaken.

Onze metaalbedrijven in de krant

Galloo zet in op de ontmanteling van elektrische voertuigen. Het West-Vlaamse metaalrecuperatiebedrijf lanceert het allereerste erkende centrum in België om batterijen uit elektrische en hybride voertuigen (HEV) te halen. De inhuldiging gebeurde door Febelauto, de instantie die afgedankte voertuigen beheerd. Werken aan HEV-voertuigen vergt strenge veiligheidsvoorschriften en investeringen in opleiding. In onze auto-sectoren zetten wij daar al een hele tijd sterk op in, onder meer via ons opleidingscentrum Educam.

Carglass maakt van Bilzen haar logistieke centrum. Belron – het moederbedrijf van carrosseriebedrijf Carglass – huldigt in Bilzen een nieuw logistiek centrum in. Het gigantische magazijn (300.000 autoruiten liggen tot 12 meter hoog gestapeld) vervangt de oude gebouwen in Genk en Hasselt. Vanuit Bilzen worden de ruiten geëxporteerd naar Carglass-sites in gans Europa.

Umicore boekt minder winst. De materialengroep ziet haar winst afnemen als gevolg van een dalende vraag naar herlaadbare batterijen. Oorzaak? De vraag naar elektrische voertuigen in China daalt. Niet omdat ze er niet meer geloven in elektrische auto’s, maar wel omdat de overheidssubsidies sterk afnemen. Umicore ondervindt ook concurrentie van grondstofontginners die de regels niet volgen (kinderarbeid in Afrikaanse mijnen en milieuvervuiling). Door de dalende vraag en het huidige overaanbod zijn alle prijzen van batterij-grondstoffen in vrije val.  

Daf Trucks investeert massaal in Westerlo. Terwijl de vrachtwagenproducent vorige maand nog 150 interim-jobs schrapte, lezen we nu dat er voor 200 miljoen euro geïnvesteerd wordt. Er komen onder meer hoogtechnologische robots en laspistolen. De investeringen bieden werkzekerheid voor twintig jaar. Maar de robotisering kan er ook voor zorgen dat het werk in minder shifts gedaan wordt (waardoor de nacht- en weekendploegen dreigen te verdwijnen).

‘War for talent’ woedt nog steeds op Sadef. Voestalpine Sadef is nog altijd hard op zoek naar technische profielen. Vorige maand organiseerde het bedrijf voor de tweede keer haar opvallende job-actie: sollicitanten worden opgepikt door een privéchauffeur en krijgen een luxe-ontbijt aangeboden. Vorig jaar schreven we nog een uitgebreid dossier over de ‘war for talent’ in de metaalsector.

Stil protest bij Bekaert-fabriek in Moen. Op 28 maart kondigde Bekaert een herstructurering aan. 281 jobs dreigen te verdwijnen. De site in Moen – waar 70 mensen werken – sluit volledig en verkast naar Tsjechië. Ondertussen wordt hard gewerkt aan een sociaal plan. Uit protest tegen de sluiting – en om de druk op een snel en goed akkoord op te voeren – hebben werknemers aan de ingang van het bedrijf te Moen een begraafplaats gemaakt, met houten kruisjes en een grafzerk.    

Sectorale onderhandelingen op kruissnelheid!

In de metaal- en machinebouw (PC 111) vond op 8 mei de tweede onderhandelingsronde plaats. Tijdens dit overleg – dat een ganse dag duurde – werden de contouren waarbinnen onderhandeld kan worden een heel stuk duidelijker. Over enkele thema’s werd al overeenstemming bereikt, maar er zijn nog heel wat belangrijke thema’s waar een akkoord nog niet voor meteen is. Op 15 mei staat de derde ronde gepland.
In de andere metaalsectoren (non-ferro, garages, carrosserie, …) zijn de tweede rondes ook bijna overal achter de rug. In deze sectoren werd al behoorlijk wat vooruitgang geboekt. Op diverse domeinen werden concrete verbeteringen afgedwongen. Maar ook hier is – wat bepaalde onderwerpen betreft – het water tussen vakbonden en werkgevers nog diep.  
Algemene conclusie: er werden al heel wat stappen gezet, maar het einde van de rit is nog niet onmiddellijk in zicht.

Sefoplus: pensioenfonds voor 125.000 arbeiders

De sociale partners van de sectoren garages, metaalhandel, koetswerk, metaalrecuperatie en edele metalen hebben het pensioenfonds Sefoplus opgericht, het eerste multisectoraal fonds in België. Het pensioenfonds vervangt de groepsverzekering. De verzekeraar was niet meer bereid het minimumrendement van 1,75% te garanderen voor het aanvullend pensioen. Als de verzekeraar dat minimumrendement niet haalt, moet de werkgever bijpassen.

Bekaert beter eerste kwartaal dan verwacht

Tijdens het eerste kwartaal steeg de omzet met 4 procent. Dat is meer dan verwacht. De afdeling rubberversterking - staalkoord voor autobanden, hieldraad, slangendraad en transportversterking – groeide het meest (+9%). De staalkoordverkoop groeide vooral fors in China.