GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Je kunt een vakbondsafvaardiging oprichten in het bedrijf wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn.

De werkgever is verplicht de oprichting van een vakbondsafvaardiging te aanvaarden wanneer er binnen het paritair (sub)comité een cao vakbondsafvaardiging is gesloten die algemeen verbindend is verklaard bij koninklijk besluit.

Bovendien moet de werkgever vallen onder het toepassingsgebied van de cao en moet er worden voldaan aan de voorwaarden die door de cao worden bepaald, zoals het vereiste minimum aantal tewerkgestelde werknemers.

Is de cao niet algemeen verbindend verklaard, dan kan de werkgever de oprichting van een vakbondsafvaardiging weigeren wanneer hij geen lid is van één van de werkgeversorganisaties die de cao hebben ondertekend.

De sector-cao bepaalt ook de procedure die moet worden gevolgd wanneer een vakbondsafvaardiging wordt opgericht.

Check 'Jouw sector' om te weten onder welke voorwaarden een vakbondsafvaardiging kan worden opgericht in de metaalsector waarin jij werkt.

sidebar2

sidebar3