Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Europees parlement wil duurzame productieketens

Het Europees parlement werkt aan een wetsvoorstel om schendingen van milieu- en mensenrechten in de productieketens van bedrijven aan banden te leggen. Indien goedgekeurd, worden Europese multinationals juridisch aansprakelijk voor misbruiken zoals kinderarbeid en vervuiling in landen waar ze hun grondstoffen (laten) ontginnen. Denk bijvoorbeeld aan de kobaltmijnen in Congo of aan de mijnindustrie in Bolivia.  

Het wetsvoorstel heeft nog een lange weg te gaan door de Europese instellingen. Maar er is een breed draagvlak. Er wordt ook rekening gehouden met de praktische toepasbaarheid en met het beschermen van Europese kmo’s. Het is alleszins een stap in de goede richting om werk te maken van meer duurzaamheid, niet alleen in Europa zelf maar ook in de landen waar de grondstoffen vandaan komen.

Europese batterij-industrie krijgt vorm

In 2017 lanceerde de EU een batterijalliantie. Dat is een samenwerking tussen Europa, haar lidstaten en de private sector met als doel een batterij-industrie voor elektrische wagens te creëren. Dat is zeer belangrijk, zowel om de klimaatdoelstellingen te realiseren als om strategische en industriële autonomie te ontwikkelen. Sindsdien werden twee concrete projecten opgestart om onderzoek, innovatie en samenwerking in de batterij-keten te ondersteunen. Het laatste project dateert van januari 2021 en voorziet 2,9 miljard euro staatsteun. Meer dan 40 bedrijven (actief in grondstoffen, productie en recyclage) zijn betrokken, waaronder ook Belgische bedrijven zoals Umicore, Solvay en Hydrometal.

Herwaardering aanvullende vergoeding nachtarbeid

Cao nr. 46 geeft de werknemers die 's nachts tewerkgesteld zijn, het recht om onder bepaalde voorwaarden te vragen om terug te keren naar een regeling met dagprestaties. Wanneer er geen werk overdag beschikbaar is dat beantwoordt aan de kwalificaties van de werknemer, kan er op initiatief van de werkgever of de werknemer een einde worden gemaakt aan de arbeidsovereenkomst wordt gemaakt. In dat geval dient de werkgever een aanvullende vergoeding te betalen bovenop de werkloosheidsuitkeringen, en dit gedurende een periode van vijf jaar.

Lees meer...

Kan een werkgever werknemers verplichten zich te laten vaccineren?

In België heeft de regering beslist de vaccinatie tegen het coronavirus niet te verplichten en elke burger de vrije keuze te laten om zich wel of niet laten vaccineren. Bijgevolg kan ook een werkgever zijn werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren, ook niet in de essentiële sectoren.

Hoewel een vaccinatie tegen bepaalde ziekten in sommige sectoren (denk aan de gezondheidszorg) een voorwaarde voor tewerkstelling is, is er geen gelijkaardige verplichting voor het coronavaccin. Bovendien volstaat het toedienen van een coronavaccin niet om de werkomgeving veilig te maken. Alle veiligheids- en preventiemaatregelen moeten daarom nog steeds worden toegepast.

Degressiviteit werkloosheidsuitkeringen bevroren tot 31 december 2020

Tijdens de coronacrisis wordt, om het inkomen van werklozen op peil te houden, de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen niet toegepast. Daardoor daalt sinds 1 april 2020 het bedrag van de werkloosheid niet meer naarmate de werkloosheid langer duurt.

Normaal gezien liep deze maatregel tot 30 september 2020, maar omdat de crisis voortduurt, werd de termijn ervan onlangs verlengd tot 31 december 2020.

Tegelijk werd ook de periode waarin inschakelingsuitkeringen kunnen worden genoten, verlengd. Normaal kan maar 36 maanden gebruik worden gemaakt van deze uitkeringen, maar de periode van 1 april tot 31 december 2020 telt niet mee voor de berekening van deze 36 maanden.

Het koninklijk besluit dat de bevriezing regelt, werd pas op 13 december 2020 genomen, maar heeft retroactief uitwerking vanaf 30 september 2020.

Adoptieverlof en pleegouderverlof tellen mee voor pensioen

Adoptieverlof

Sinds 1 januari 2019 wordt het adoptieverlof om de twee jaar met een week verlengd en dat tot in 2027. Daardoor kan een ouder vanaf 1 januari 2021 tot acht weken adoptieverlof opnemen. Met de uitbreiding van het adoptieverlof werd echter nog geen rekening gehouden voor de berekening van het pensioen. Het koninklijk besluit van 14 januari 2021 stelt nu toch de perioden van adoptieverlof waarvoor de werknemer een uitkering ontvangt van het ziekenfonds, gelijk voor het pensioen.

Lees meer...

Uitbreiding tijdelijke werkloosheid voor opvang kind

De wet van 23 oktober 2020 voerde vanaf 1 oktober 2020 een recht op tijdelijke werkloosheid overmacht corona in voor werknemers die als gevolg van de coronamaatregelen hun kinderen zelf moesten opvangen.  Oorspronkelijk konden de werknemers alleen gebruiken maken van de tijdelijke werkloosheid wanneer het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen werd gesloten. De wet van 20 december 2020 heeft de regeling uitgebreid naar andere coronagerelateerde situaties waarin een werknemer zijn kinderen moet opvangen en daardoor zijn arbeidsovereenkomst niet verder kan uitvoeren.

Lees meer...

Lonen, vergoedingen en vervoerskosten opgetrokken op 1 februari

Op 1 februari worden lonen en andere vergoedingen in heel wat metaalsectoren geïndexeerd met 0,77 %. Ook de terugbetaling van vervoerskosten nemen in een groot deel van onze sectoren toe met 1,95 %. Het gaat om de effectieve en minimumuurlonen en de stand-byvergoedingen in de garagesector, de effectieve en minimumuurlonen en de stand-byvergoedingen in de metaalhandel, de effectieve en minimumuurlonen in de koetswerksector, de effectieve en minimumuurlonen in de sector edele metalen, de mobiliteitsvergoedingen in de sector elektriciens en de werkgeverstussenkomst in het woonwerkverkeer in de sectoren van de garages, de metaalhandel, het koetswerk, de edele metalen, de elektriciens, de metaalrecuperatie en de monteerders.

Houd onze website en je mailbox in de gaten voor de nieuwe bedragen.

Drama op Bosch Tienen: 400 jobs in gevaar

Voor de werknemers van ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen is het nieuwe jaar zeer slecht begonnen. Op donderdag 21 januari kondigde de directie aan 400 banen te willen schrappen. Een reactie van Natacha Vrijdags, onze hoofdafgevaardigde ter plaatse.

Lees meer...

Subcategorieën