Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Duurzaam openbaar vervoer is de toekomst!

De internationale transportvakbond ITS voert campagne voor een uitgebreid, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer, overal ter wereld. Investeringen in publiek bus-, tram- en treintransport kunnen het globale post-coronaherstel versnellen, miljoenen jobs creëren en een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Ook in Vlaanderen zijn bijkomende inspanningen nodig. Vanuit het EU-herstelplan zal de komende jaren bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd worden in openbaar vervoer (tram en bus). Dat is positief, maar de focus ligt vooral op hybride bussen (met verbrandingsmotor) terwijl er beter voor vol-elektrisch gekozen wordt. Dat is technisch mogelijk én noodzakelijk om onze klimaatdoelstellingen te behalen.

Gelijkheid maakt gezond

De nieuwe campagne van FOS wil met 9 eisen de beleidsmakers actie doen ondernemen voor een gezondheidsvaardige samenleving! Want hoe gelijker, hoe gezonder onze samenleving. Dat gaat uit van het feit dat gezondheid een mensenrecht is: iedereen heeft recht op gemakkelijke toegang tot gezondheidszorg. De grootste dam tegen ongelijkheid is sociale bescherming. Niet alleen beschermt het ons tegen crisissen en bij pech, het verkleint ook bestaande ongelijkheden. Help jij mee om 2000 handtekeningen te verzamelen?

Tijdelijk werkloos door corona: wie betaalt paasmaandag?

Op 5 april is het Paasmaandag. Normaal wordt deze wettelijke feestdag betaald door je werkgever. Maar wat als je tijdelijk werkloos bent omwille van overmacht door corona? In dat geval geldt dat de feestdagen die vallen tijdens de eerste 14 kalenderdagen van de tijdelijke schorsing wegens overmacht, ten laste zijn van de werkgever. Deze periode van 14 dagen moet ononderbroken zijn. Ben je al langer dan 14 dagen ononderbroken werkloos door overmacht? Dan krijg je geen loon, maar een werkloosheidsuitkering van de RVA. Klik hier voor meer info over tijdelijke werkloosheid en feestdagen.

En uitzendkrachten? Ook uitzendkrachten hebben in bepaalde gevallen recht op loon op paasmaandag. Ben je als uitzendkracht tijdelijk werkloos omwille van corona? Dan gelden dezelfde criteria als voor een vaste werknemer (nl. meer of minder dan 14 dagen ononderbroken tijdelijk werkloos zijn). Ben je niet tijdelijk werkloos, dan gelden andere regels. Alle info lees je hier.

Werknemers op Volvo Cars Gent hebben recht op 24 weken ouderschapsverlof

Goed nieuws voor de Volvo Cars-werknemers die mama of papa worden. Vanaf 1 april 2021 krijgen kersverse ouders (ook adoptie- en pleegouders) er recht op 24 weken ouderschapsverlof. Dit recht geldt wereldwijd in alle autofabrieken van Volvo Cars voor bijna 40.000 personeelsleden.

De nieuwe regeling komt bovenop de wettelijke bepalingen. Concreet krijgen de mama’s op Volvo Cars Gent er dus elf weken ouderschapsverlof bij, voor de papa’s en mee-ouders gaat het om 21 weken extra. Die bijkomende weken worden vergoed door het bedrijf aan 80 procent van het loon.

Philippe Diepvents – directeur studiedienst bij het Vlaams ABVV – schreef een boeiend opiniestuk over het nieuws op Volvo Cars. Werkbaar werk, meer vrije tijd, minder stress en een betere werk-privébalans: de komende jaren moeten we daar dringend een speerpunt van maken!

De drempels voor loonbeslag en loonoverdracht zijn verlengd tot 30 juni 2021

Tijdens de coronacrisis hebben veel werknemers het financieel minder makkelijk. Daarom heeft het parlement eind vorig jaar een wet aangenomen die de grenzen voor loonbeslag of loonoverdracht met 20% verhoogt tot 31 maart 2021.

Omdat de versoepeling van de coronamaatregelen nog niet voor morgen is, heeft de Ministerraad nu beslist om deze maatregel te behouden tot 30 juni 2021.

Lees meer...

IPA 2021-22: werkgevers blokkeren elke vooruitgang

Nog altijd is er geen doorbraak in het overleg over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA 2021-22). De werkgevers blijven zich halsstarrig verzetten tegen elke échte vooruitgang voor de werknemers. Aan onze drie prioriteiten wordt geen gehoor gegeven: een deftige loonstijging (vooral in sectoren die het voorbije jaar goed gepresteerd hebben), hogere minimumlonen en een stevig eindeloopbaanbeleid.

De komende dagen zal het ABVV zijn verdere strategie bepalen en bekijken hoe het nu verder moet. De tijd dringt, maar wij blijven gaan voor een sterk, rechtvaardig en solidair akkoord. De werknemers hebben daar recht op. Wij verdienen beter!

Sociale coronamaatregelen verlengd tot 30 juni 2021 (update 24 maart)

Omdat de coronacrisis blijft voortduren, besliste het kernkabinet op 12 februari ook de duur van de sociale maatregelen die dienen om de impact van de coronacrisis te beperken, te verlengen. Daarnaast werden een aantal nieuwe maatregelen genomen op 24 maart. De maatregelen gelden tot 30 juni 2021.

Daardoor zijn momenteel de volgende maatregelen van toepassing: 


- de toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren;

- de verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid;

- de toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine kind, sluiting school of annulatie paaskamp;

- de verhoging van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid tot op het niveau van de uitkering tijdelijke werkloosheid;

- de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen;

- de verhoging van het aantal vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten, te gebruiken in het 1ste en het 2de kwartaal van 2021;

- het niet meetellen van studentenarbeid in de zorg of in het onderwijs voor het jaarlijkse maximum van 475 uren studentenarbeid per student;

- het makkelijker maken van een tijdelijk gedetacheerd van werknemers naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs;

- de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen om met behoud van 75% van hun uitkering te werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs;

- de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen om opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen te sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs;

- de mogelijkheid voor werknemers in tijdskrediet of met loopbaanonderbreking om tijdelijk aan de slag te gaan in de zorgsector en daarna hun krediet of onderbreking verder te zetten;

- de verhoging van de plafonds voor cumul van het leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van studenten met een studiebeurs;

- de verlenging van het COVID-19-schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers en de toelating voor commerciële ziekenhuizen om vrijwilligers in te zetten;

- de toekenning van een premie van maximaal 780 euro bruto aan werknemers met een laag loon, die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest (meer dan 52 dagen sinds de start van de coronacrisis), en die tewerkgesteld zijn in een sector die op 1 maart 2021 nog steeds verplicht gesloten is;

- de uitbreiding van de eindejaarspremie die werd toegekend aan langdurig tijdelijk werklozen, naar havenarbeiders en zeevissers;

- een tijdelijke verhoging van het fiscaal vrijgestelde bedrag van de thuiswerkvergoeding voor het 2de kwartaal van 2021;

- het behoud van de maatregelen inzake cumul pensioen en tijdelijke werkloosheid;

- het behoud van de opbouw van de 2de pijler bij tijdelijke werkloosheid, tenzij daar door de inrichter van wordt afgeweken;

- de verhoging van de drempels voor loonsbeslag en loonoverdracht.

Vaccinatieverlof goedgekeurd

Werknemers die zich willen laten vaccineren tegen COVID-19, hebben recht op klein verlet (omstandigheidsverlof). De wet die dat mogelijk maakt werd recent goedgekeurd en is (voorlopig) van kracht tot 31 december 2021. 

De werknemer heeft het recht om afwezig te zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie, inclusief de tijd die nodig is om zich te verplaatsen naar en van het vaccinatiecentrum. De werknemer behoudt zijn normale loon en moet de werkgever vooraf verwittigen, van zodra het tijdstip van de vaccinatie bekend is.

 

 

Wat kan je kopen met ecocheques? NAR wijzigt lijst van producten en diensten

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de lijst aangepast van producten en diensten die kunnen worden betaald met ecocheques. 

Voor elektro worden de eisen strenger. Sinds 1 maart 2021 wordt een nieuwe Europese beoordelingsschaal toegepast, waardoor de categorieën A+, A++ en A+++ worden vervangen door klasse A tot klasse G. Het gevolg is dat alleen nog koelapparaten voor huishoudelijk gebruik van klassen A, B, C of D, huishoudelijke vaatwassers van klassen A, B of C, huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke droogkasten van klasse A en elektronische displays, met inbegrip van tv’s en monitoren van klassen A, B, C of D, kunnen worden betaald met ecocheques. Toestellen die nog de beoordelingsschaal met A+ hebben, kunnen tijdelijk nog met ecocheques afgerekend worden als ze klasse A+, A++ of A+++ hebben. 

Voor de producten met een biolabel wordt de lijst uitgebreid tot producten met een COSMEBIO-, Ecogarantie-, MSC- en GOTS-label. Ook voor de aankoop van filters en de huur van tweedehandsproducten zal in de toekomst met ecocheques kunnen worden betaald. Turf en teelaarde met turf kunnen dan niet meer worden aangekocht met ecocheques. De NAR verduidelijkt ook dat smartplugs, wormbakken en gerefurbished ICT-uitrustingen in aanmerking komen voor de ecocheques. De wijzigingen gaan in op 1 maart 2020.

De volledige lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, vind je terug via deze link: http://www.cnt-nar.be/CAO-COORD/cao-098.pdf.

 

 

Subcategorieën