Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Nieuw: 5 dagen zorgverlof

Als werknemer heb je in het kader van verlof om dwingende redenen het recht om sinds 10 november 2022 van het werk afwezig te zijn gedurende maximaal vijf, al dan niet aaneensluitende, dagen per kalenderjaar om een gezinslid of familielid persoonlijke zorg of steun te verlenen. Het moet gaan om  een ernstige medische reden die aanzienlijke steun of zorg vereist.

Lees meer...

Nieuwe regels rond arbeidsongeschiktheid vanaf vandaag

De wet omtrent diverse bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid is goedgekeurd en treedt in werking op maandag 28 november 2022. De wet bevat drie maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer door ziekte of een ongeval:

- een afschaffing van het ziektebriefje voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid (drie dagen per kalenderjaar)
- een wijziging van de regeling van het gewaarborgd loon in het kader van progressieve werkhervatting
- een nieuwe procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van medische overmacht

Lees meer...

De Arbeidsdeal treedt in werking

Op 10 november 2022 werd de wetgeving inzake de arbeidsdeal gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met die deal wil de federale regering de werkzaamheidsgraad in ons land opkrikken en zorgen voor meer flexibiliteit – zowel voor werknemers als voor werknemers. We overlopen de voornaamste elementen.

Lees meer...

Nieuwe regels rond arbeidsongeschiktheid vanaf 28/11

De wet omtrent diverse bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid is goedgekeurd en treedt in werking op maandag 28 november 2022. De wet bevat drie maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer door ziekte of een ongeval:

- een afschaffing van het ziektebriefje voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid (drie dagen per kalenderjaar)
- een wijziging van de regeling van het gewaarborgd loon in het kader van progressieve werkhervatting
- een nieuwe procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van medische overmacht

Lees meer...

WAT ZIJN JOUW RECHTEN BIJ EEN STAKING?

Staken is een recht

Wat zijn mijn/onze rechten en plichten bij staking? Niemand staakt voor zijn plezier. Staken is altijd het laatste redmiddel. Als alle andere middelen niet geholpen hebben. Staken is een recht. Je werkgever mag je niet verhinderen te staken of je te straffen omdat je staakt. Meer weten? In dit e-book zetten we alles voor jou op een rij.

Stakersvergoeding

Wie staakt, ontvangt geen loon. Als lid van ABVV-Metaal krijg je wel een stakersvergoeding van 40 euro om het loonverlies te compenseren. De stakersvergoeding werd op 24 oktober opgetrokken op initiatief van het ABVV. Daags nadien volgden ook de andere vakbonden.

Neem contact op met je delegatie of gewestelijke afdeling om te weten wat je precies moet doen.

-------------------------------------------------------------------------------

Ben je uitzendkracht en wil je meestaken?


Mogen uitzendkrachten werken tijdens een staking?

Nee, dat mag niet. Artikel 19 van cao 108 over uitzendarbeid is heel duidelijk: “Een uitzendbureau mag geen uitzendkrachten bij een gebruiker tewerkstellen of aan het werk houden in geval van staking.”

Let wel: het verbod op uitzendarbeid tijdens een staking geldt per beroepscategorie en per bedrijfszetel. Wanneer enkel de arbeiders staken, blijven uitzendkracht-bedienden mogelijk. Wanneer er verschillende bedrijfssites zijn, is uitzendarbeid alleen verboden in de site(s) waar er gestaakt wordt. In de andere sites mogen uitzendkrachten aan de slag blijven.

Wat gebeurt er wanneer een staking uitbreekt?

Wanneer een staking uitbreekt, moet jouw bedrijf het uitzendkantoor meteen op de hoogte brengen. Die moet de uitzendkrachten dan zo snel mogelijk terugroepen. Het uitzendkantoor mag tijdens de staking ook geen nieuwe uitzendkrachten aanwerven voor jouw bedrijf.

Hoe zit het met het loon van de uitzendkrachten?

Op een stakingsdag zal het uitzendkantoor het contract van de uitzendkracht schorsen wegens overmacht. De uitzendkracht ontvangt dan jammer genoeg geen loon voor die dag, maar heeft wel recht op een werkloosheidsuitkering (indien de uitzendkracht niet meestaakt) of op een stakersvergoeding van 40 euro (wanneer de uitzendkracht wel meestaakt).

 

DIGITALE INCLUSIE VAN OUDEREN: we hebben nog wat weg af te leggen

Europa zet in op inclusieve digitale transformatie

Verklaring van Berlijn

Volgens de Verklaring van Berlijn over de digitale samenleving, ondertekend op 8 december 2020, zullen de ondertekenaars in de Europese lidstaten ervoor zorgen dat tegen 2024 de digitale transformatie inclusief en toegankelijk is. Het gaat dan over de toegankelijkheid voor personen met een handicap en ouderen. De ondertekenaars zullen hun inspanningen vergroten om openbare diensten en informatie volledig digitaal toegankelijk te maken in overeenstemming met de Web Accessibility Directive en de European Accessibility Act.

“Iedereen moet in staat kunnen zijn om de kansen van digitalisering te kunnen benutten. Niemand mag achterblijven.” 

(Verklaring van Berlijn over de digitale samenleving , 8 december 2020)

Ze zullen ook initiatieven lanceren en promoten om ervoor te zorgen dat het grote publiek toegang krijgt tot een minimumbegrip van digitale technologieën en digitale vaardigheden (d.w.z. online service van ‘digitale ambassadeurs’).

Jaarlijks presenteren ze hun voortgang bij de uitvoering van deze verklaring in de jaarlijkse nationale voortgangsverslagen, zoals opgesteld door het EU-raadsvoorzitterschap tot 2024 en vragen ze de Europese Commissie om steun bij het opzetten van een passend mechanisme.

Lees meer...

Winstmarges bedrijven breken alle records!

Terwijl onze lonen niet mogen stijgen (bovenop de index), blijkt uit een persbericht van de Nationale Bank van België (NBB) dat de brutowinstmarge van de Belgische ondernemingen in het tweede kwartaal van 2022 maar liefst 45,2 % bedraagt. Dat is het hoogste percentage sinds de NBB in 1995 begon met het bijhouden van de cijfers en wijst erop dat heel wat (vooral grotere) bedrijven er in slagen om de hogere energie- en andere prijzen vlotjes door te rekenen aan hun klanten.

De brutowinstmarge is uiteraard niet hetzelfde als de nettowinstmarge. Bovendien moeten financiële ratio’s altijd met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. Maar toch is ze zonder twijfel een indicatie voor de winstgevendheid van bedrijven en toont ze aan dat bepaalde sectoren en bedrijven wel degelijk over ruimte beschikken om de lonen te verhogen.

Wij herhalen dus nogmaals ons standpunt: de tijden zijn economisch onzeker, zowel voor de werknemers als voor onze industrie. Maar de cijfers van de NBB tonen onmiskenbaar aan dat de gemiddelde winstmarge van de bedrijven zeer hoog is. Wij moeten dus de kans krijgen om over hogere lonen te onderhandelen in die sectoren en bedrijven waar dat mogelijk is.

Meer weten over hoe onze economie heus niet kopje onder zal gaan als werknemers een deftige loonsverhoging krijgen? Dan is deze analyse van denktank Minerva een aanrader!

Allereerste ‘Op Zak’ voor de maatwerkbedrijven is een feit!

Maatwerkbedrijven (vroeger omschreven als beschutte of sociale werkplaatsen) zijn bedrijven die mensen tewerkstellen die niet in het ‘reguliere’ arbeidscircuit terecht kunnen, bijv. omwille van een fysieke of psychische handicap.
  • De sector wordt – voor wat het ABVV betreft – opgevolgd door de Algemene Centrale (AC). Maar in het Zuiden van West-Vlaanderen is ABVV-Metaal bevoegd voor de maatwerkbedrijven en voor de arbeiders die er werken.
  • Concreet gaat het om de bedrijven ’t Veer (Menen), Mariasteen (Hooglede), Westlandia (Ieper) en Waak (Kuurne). Deze vier ondernemingen zijn nauw verstrengeld met de metaalindustrie in de regio en stellen ruim 3.600 mensen tewerk.

Op specifieke vraag van onze delegees en leden in deze bedrijven, hebben we voor de eerste keer een ‘Op Zak’ gemaakt, met daarin alle loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing in de maatwerksector (PC 327.01).

 

Metaalvakbonden in staking op 9/11

De metaalvakbonden vragen dat er NU maatregelen genomen worden om de energieprijzen te blokkeren en de overwinsten van de energiesector te belasten!


Lees het volledige pamflet hier.

Subcategorieën