Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Stappen in de goede richting in strijd tegen seksueel geweld

Eerste verjaardag

In juni 2020 vierde de ILO-conventie190 haar eerste verjaardag. De bekrachtiging van deze baanbrekende wet die bovendien de eerste internationale wet was om geweld en pesterijen op het werk aan te klagen, is en was een mijlpaal. De Internationale Arbeidsorganisatie zet de wet, die ook van toepassing is op gendergerelateerd geweld op het werk, in de kijker en zet een toolkit ter beschikking, waaronder een minigids, e-cards en gif-afbeeldingen voor social media. 

België zet stappen in goede richting

Op 13 juni keurde de Ministerraad de uitbreiding goed van het aantal Zorgcentra na Seksueel Geweld in ons land. Tussen 2020 en 2023 zouden er tien centra operationeel moeten zijn. Op dit moment telt ons land drie zulke centra. De uitbreiding wordt in goede banen geleid door het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. De bedoeling is ook de nieuwe centra geografisch goed te spreiden, opdat alle slachtoffers van seksueel geweld in ons land toegang zouden kunnen krijgen tot de best mogelijke hulpverlening.

Cao’s kunnen online bij FOD Waso worden ingediend

Aan de vooravond van de zomervakantie zette de FOD Waso een verdere stap in de digitalisering van haar werking. Voortaan kunnen een aantal cao-gerelateerde documenten die tot nu toe enkel op papier bij de Griffie van de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen konden worden neergelegd, online worden ingediend. De FOD Waso heeft daarvoor een applicatie ‘Transfer van documenten’ uitgewerkt.

Via de applicatie ‘Transfer van documenten’ kan een werkgever of een ander persoon die daartoe gemandateerd is, ondernemings-cao’s, opzeggingen van cao’s en toetredingen tot cao’s indienen. Om de authenticiteit van de documenten te garanderen, kunnen enkel documenten in pdf-formaat met de nodige elektronische handtekeningen worden aanvaard. Na het opladen van de documenten, krijgt de indiener een ontvangstmelding via e-mail. De applicatie is bereikbaar via www.transfer.werk.belgie.be. Het aanmelden gebeurt met de e-ID en op dezelfde wijze als bij andere onlinediensten van de overheid.

Kick-off DigiProject: Oost-Vlaamse metaalvakbonden versterken digitale skills van werknemers

DigiProject

In Oost-Vlaanderen organiseren de drie metaalvakbonden (ABVV-Metaal, ACV Metea en ACLVB) – in samenwerking met Stad Gent en onze sectorfondsen TOFAM Oost-Vlaanderen en INOM Arbeiders – het zogenaamde Digiproject. Met dit project willen we actief inzetten op het versterken van de digitale skills van onze metaalarbeiders. Het initiatief kadert in het FutureFit project van Nesta. FutureFit is een grootschalig en internationaal project van Nesta (ondersteund door Google) dat wil bijdragen tot de ontwikkeling van goede opleidingen inzake industrie 4.0 en er ook lessen uit wil trekken. Onderzoekinstituut HIVA zal de bevindingen van het traject neerschrijven in een onderzoek.

Lees meer...

Corona-tijdskrediet voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden

Tijdskrediet

Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers een corona-tijdskrediet opnemen voor een periode van 1 tot 6 maanden. Het gaat om een nieuwe vorm van tijdskrediet die naast het gewone tijdskrediet zal bestaan. Om de economische moeilijkheden door de coronacrisis het hoofd te bieden, zullen bedrijven die zijn erkend als in herstructurering of in moeilijkheden via het corona-tijdskrediet een gedeeltelijke onderbreking – halftijds of 1/5 – kunnen voorstellen aan hun werknemers. De onderbrekingsperiodes van corona-tijdskrediet geven recht op een onderbrekingsuitkering en zullen niet worden afgetrokken van de maximumduur van het gewone tijdskrediet.

Lees meer...

Route 2030: de toekomst van mobiliteit

The times they are a changing

Het landschap van de auto- en aanverwante sectoren (garages, koetswerk, metaalhandel) is in volle verandering. Zo is er de evolutie naar nieuwe aandrijfsystemen (hybride, vol-elektrisch, waterstof) en naar meer digitalisering (geconnecteerde wagens, rijhulpsystemen, online verkoop, …). Daarnaast ontwikkelen consumenten – vooral jongeren – een andere visie op mobiliteit, die meer de nadruk legt op vergroening, gedeelde mobiliteit en de auto als dienst (in plaats van bezit). Deze ontwikkelingen doen zich voor in een sector die te maken heeft met krimpende marges en torenhoge investeringsnoden, waardoor schaalvergroting steeds prominenter wordt. De coronacrisis heeft veel van deze uitdagingen versneld en op scherp gesteld (over de impact van corona op de sector: herlees zeker nog eens ons dossier)

Klaar voor de toekomst!

Educam – ons sectorfonds voor de auto- en aanverwante sectoren – heeft over dit alles een omvattende en boeiende studie gemaakt: Route 2030 – The Fast Pace of Mobility. Alle relevante technologische, economische en sociale ontwikkelen passeren de revue, telkens met bijzondere aandacht voor de concrete impact op zowel bedrijven als op werknemers. Het onderzoek reikt ook handvatten aan om ervoor te zorgen dat ondernemingen de talrijke uitdagingen kunnen overwinnen en dat onze garagisten, koetswerkers, … gewapend zijn voor de toekomst. Een aanrader!

Wat is de impact van corona op je werkplek? Vul de enquête en win een unieke race-ervaring!

Ben je arbeider in de sector garages (PC 112), koetswerk (PC 149.02), metaalhandel (PC 149.04) of metaalrecuperatie (142.01)? Dan willen wij graag weten welke gevolgen je ondervindt van de corona-crisis. Was je tijdelijk werkloos of was het net heel erg druk? Welke uitdagingen, kansen en bedreigingen zie je? Is de manier van werken anders dan vóór corona? En waar heb je nood aan om je job op een goede manier te kunnen blijven uitoefenen? Vul hier de vragenlijst in en win een unieke race-ervaring (een bongo-bon ter waarde van 100 euro)! Invullen kan tot en met 15 juli en duurt slechts tien minuutjes. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.

Educam
– ons opleidings- en kenniscentrum voor de autosectoren – wil met deze vragenlijst een beter zicht krijgen op de noden en wensen van zowel de bedrijven als de werknemers. Op die manier kunnen we onze mensen nog beter ondersteunen en een beleid (onder meer inzake opleiding, werkbaar werk, outplacement, …) ontwikkelen dat tegemoetkomt aan jullie verwachtingen. Zeker doen dus!

Vlaamse aanmoedigingspremie binnenkort ook voor wie 1/10 ouderschapsverlof opneemt

Wie gebruik maakt van tijdskrediet of van één van de thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, …) kan daarvoor een aanmoedigingspremie krijgen vanwege de Vlaamse overheid. Die premie is een aanvullend bedrag bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA. Als werknemer dien je die premie zelf aan te vragen. Op deze website vind je alle info (welke bedragen, hoe aanvragen, voorwaarden, …). 

Vanaf 1 september 2020 kun je ook een aanmoedigingspremie aanvragen wanneer je 1/10 ouderschapsverlof opneemt. Voorlopig is het nog niet mogelijk om die aanmoedigingspremie (netto 30,54 euro) online aan te vragen. Dat kan pas in de loop van de maand juli (hier). Let op: als je het corona-ouderschapsverlof opneemt, dan kom je niet in aanmerking voor de aanmoedigingspremie. Als je in de maanden mei, juni, juli of augustus het 'gewone' ouderschapsverlof opneemt (halftijds, voltijds of 4/5) kun je wel een aanmoedigingspremie aanvragen.