METAAL
& KLIMAAT

Klimaattransitie: sociaal + duurzaam

 

Naar een klimaatneutraal Vlaanderen: voorstellen van vakbonden en werkgevers

Om de Europese klimaatdoelstellingen te bereiken (-55 % CO2-uitstoot tegen 2030 en klimaatneutraal tegen 2050), heeft Vlaanderen nog een hele weg af te leggen. De SERV formuleert drie concrete voorstellen om in Vlaanderen een versnelling hoger te schakelen.
  • Veel meer warmtepompen: Met dergelijke pompen kunnen we onze huizen en bedrijven verwarmen op basis van (hernieuwbare) elektriciteit i.p.v. met stookolie en gas.
  • Veel meer elektrische wagens: Tegen 2030 moeten er maar liefst één miljoen elektrische wagens rondrijden. Dat is ambitieus maar haalbaar, mits een verdere daling van de prijs van elektrische wagens en een sturend overheidsbeleid.
  • Veel meer renovaties: Onze huizen moeten in snel tempo gerenoveerd en geïsoleerd worden. Dat vraagt grootschalige renovatieprojecten die zowel praktisch als financieel worden ondersteund door de overheid.

Kanttekening!

Deze drie maatregelen kunnen slechts met succes uitgerold worden als ze betaalbaar zijn voor iedereen. Dat veronderstelt een sociaal-rechtvaardig overheidsbeleid, waarin de juiste financiële en fiscale prikkels aanwezig zijn. Het volledige SERV-advies lees je hier.

Rol van vakbond bij klimaatdoelen 2030? (video)

Wim Careel, adviseur ABVV-Metaal en klimaatexpert, vertegenwoordigde de vakbonden op de nationale conferentie van het VBO over klimaattransitie.
Want als vakbond willen wij ook onze zeg hebben in het transitieproces, dat wat ons betreft duurzaam én sociaal moet zijn.

Wat kunnen wij doen als vakbond? Kijk maar even mee wat Wim daarover te zeggen heeft …

Lees meer...

Concreet aan de slag rond klimaat in je bedrijf?

Wil jij graag concreet aan de slag
rond duurzaamheid en klimaattransitie in jouw bedrijf?
 
Heb je een leuk idee, maar weet je niet goed hoe je eraan begint? Dan hebben wij goed nieuws! Reset.Vlaanderen en ABVV-Metaal organiseren van 24 tot 26 november 2021 een driedaagse workshop om jouw idee of voorstel concreet uit te werken.

Lees meer...

Hoe maken we onze Vlaamse basisindustrie klimaatneutraal?

Nieuwe studie

Begin oktober publiceerde Bond Beter Leefmilieu (BBL) een uitgebreid rapport over de manier waarop we de zware industrie in Vlaanderen (staal, chemie, non-ferro, raffinage) klimaatneutraal kunnen maken tegen 2050.
  • De studie bouwt verder op het eerder verschenen onderzoek van de Vlaamse overheid maar formuleert meer ambitieuze doelstellingen.
  • Naast technologische innovatie en concrete investeringen, wordt veel nadruk gelegd op het belang van maatschappelijke veranderingen, de ontwikkeling van een sterke circulaire economie, een sociaal rechtvaardige transitie en een sterke, sturende overheid.

ABVV-Metaal present!

Op 4 oktober presenteerde BBL de voornaamste bevindingen van haar onderzoek, waarna een panelgesprek volgde met alle betrokken stakeholders (overheid, vakbond, werkgever en milieubeweging). Voor de vakbonden mocht ABVV-Metaal de honneurs waarnemen. Het gesprek kun je hier bekijken.  

Staalfabriek ArcelorMittal investeert in klimaatneutrale toekomst

Minder CO2

Op 3 maart heeft ArcelorMittal haar vernieuwde hoogoven in Gent officieel ingehuldigd. Dankzij deze investering (kostprijs 195 miljoen euro) zal het staalbedrijf een pak minder CO2 uitstoten. De komende jaren is het de bedoeling om steenkool deels te vervangen door groene koolstof/waterstof en om de vrijgekomen CO2 op te vangen en te recycleren tot biobrandstoffen die kunnen dienen als grondstof voor de chemische en voedingsindustrie.

Green Deal

ArcelorMittal Gent stoot elk jaar 9 miljoen ton CO2 uit en heeft daarmee de grootste klimaatvoetafdruk van het land. De vergroening is dus absoluut nodig en kadert onder meer in de Europese Green Deal, die van Europa het eerste klimaatneutrale continent in de wereld wil maken. Tegen 2030 moet de staalproducent 30 % minder CO2 uitstoten (t.o.v. 2018) en in 2050 moet de fabriek helemaal klimaatneutraal zijn.  

Non-ferro-industrie en de klimaatkwestie

Europa wil klimaatneutraal zijn in 2050 en de non-ferro-industrie speelt daar een grote rol in. De metalen die door deze bedrijven worden verwerkt (kobalt, nikkel, …) zijn essentieel voor de productie van windmolens, zonnepanelen, elektrische wagens en nog veel meer. Er moet dus ingezet worden op een sterke en duurzame Europese non-ferrosector. Hoe dat precies moet, lees je in de studie van werkgeversfederatie Eurometaux. Over die studie vond recent ook een webinar plaats, met verschillende sprekers. Ook ABVV-Metaal was van de partij!

PODCAST: Tegen klimaatopwarming: Zuinig, hernieuwbaar en sociaal

In het Klimaatbetoog slaat Nic Balthazar alarm over de toestand van ons klimaat. De aarde warmt te snel op, met desastreuze gevolgen voor de leefomstandigheden van mens en dier. Ook al weten we al tientallen jaren dat we niet met 200 km per uur kunnen blijven consumeren en produceren, een radicale omschakeling naar duurzaamheid blijft uit. De coronacrisis heeft getoond dat, als het moet, we ons leven snel kunnen aanpassen, en dat de overheidsmiddelen er zijn. Welke maatregelen zijn er nodig? Volgens Bernard Mazijn, professor aan de UGent en afgevaardigd bestuurder van het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, moet de energievraag drastisch omlaag en moet het aanbod verduurzamen – op milieu-, sociaal én economisch vlak.

Lees meer...