NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Bij Bekaert is dinsdag de laatste ondernemingsraad gehouden tijdens de consultatieronde naar aanleiding van de aangekondigde herstructurering. Volgende maandag zitten de vakbonden samen om hun eisen op te lijsten, daarna gaat men weer rond de tafel zitten met de directie.

UITTREKSEL UIT PROCES-VERBAAL BETREFFENDE AFSLUITING CONSULTATIEFASE
De werkgever engageert zich
- om na de afsluiting van de consultatieprocedure nog bijkomende vragen te beantwoorden
- om het vrijwillig vertrek te organiseren volgens de principes die gehanteerd werden naar aanleiding van de sluiting van Bekaert Hemiksem (schorsing).
- dat wat het definitief ploegenstelsel AC betreft het absoluut niet de bedoeling is om het 5-ploegenstelsel in te voeren.
In het kader van de aangekondigde intentie tot collectief ontslag op 2 februari 2012 in de drie technische bedrijfseenheden van de NV Bekaert SA, gaan de drie ondernemingsraden staande de vergadering unaniem akkoord dat de wettelijk voorgeschreven informatie- en raadplegings-procedure correct werd gevolgd en dat daartoe de nodige tijd werd genomen.
Meer bepaald
- werd door de werkgever op 2 februari 2012 aan iedere ondernemingsraad een schriftelijk verslag voorgelegd waarin het voornemen om over te gaan tot een collectief ontslag ter kennis werd gebracht
- werd, in akkoord met de drie ondernemingsraden, tijdens 6 gemeenschappelijke zittingen vergaderd omtrent het voornemen om over te gaan tot een collectief ontslag
- werd tijdens deze gemeenschappelijke zittingen aan de werknemersvertegenwoordigers de mogelijkheid geboden om vragen te stellen in verband met het voorgenomen collectief ontslag en om in dat verband argumenten te formuleren of tegenvoorstellen te doen
- werden de 373 gestelde vragen, argumenten en tegenvoorstellen door de werkgever ernstig onderzocht enbeantwoord. Telkenmale was er ruimte om bijkomende vragen te stellen
De drie ondernemingsraden stellen vast dat de informatie- en raadplegingsprocedure aldus is afgerond.