De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, kondigde op 23 juli aan om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren in een poging om de heropflakkering van het coronavirus coronagolf in te dijken. Er werd hier voor het eerst geopperd voor een tweeledige aanpak op nationaal en op lokaal niveau. De concrete maatregelen die met deze eerste verstrenging 2.0 gepaard gingen vind je hier. Gelet op het sterk toenemend aantal besmettingen was er een nieuwe bijeenkomst va de NVR op 27 juli waar beslist werd om de tweeledige strategie te versterken.

Nationaal

Daarom zijn vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus), de volgende maatregelen van kracht:

- Vanaf woensdag is de sociale bubbel beperkt tot 5 dezelfde personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop je gezin met wie je dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.

- Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.

- Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette revaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.

- Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden.

- De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximaal 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.

- Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.

- De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen ‘actief aanwezig’ zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

 

Lokaal

De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen in functie van de lokale stand van zaken. Zo kondigde de provincie Antwerpen extra maatregelen af, omdat Antwerpen de regio is met het meeste nieuwe vastgestelde besmettingen.

- Zo zal in de hele provincie een avondklok worden ingesteld tussen 23.30 en 6 uur. Cafés en restaurants moeten om 23 uur sluiten.

- Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

- Individuele contactsporten worden verboden. Ploegsporten zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar.

De maatregelen worden van kracht op het moment dat het Provinciaal Besluit is gepubliceerd in het Staatsblad. 

 

GEFASEERDE EXIT-STRATEGIE 1.0

Hieronder een overzicht van de verschillende fasen van de exit-strategie tot en met 25 juli, met telkens bijzondere focus op de situatie van de werknemers in onze metaalsectoren.

FASE 1A: vanaf 4 mei

Bedrijven uit niet-essentiële sectoren mogen opstarten, maar er gelden strenge veiligheidsvoorschriften. Thuiswerken en social distancing blijven de norm. Indien de nodige afstand niet kan gegarandeerd worden, zijn mondmaskers verplicht. Metaalbedrijven die momenteel dicht zijn – omdat de social distance niet kan toegepast worden – mogen vanaf 4 mei dus terug aan de slag. Er moeten dan wel mondmaskers (en andere preventiemaatregelen) voorzien worden. Mondmaskers worden ook verplicht op het openbaar vervoer. In principe moeten de scholen opvang voorzien voor kinderen van wie de ouders terug moeten gaan werken. Mensen moeten nog altijd zoveel mogelijk thuisblijven, alleen essentiële verplaatsingen blijven toegestaan. Naar het werk gaan (voor wie moet gaan werken), geldt vanaf 4 mei als een essentiële verplaatsing.

FASE 1B: vanaf 11 mei

Alle winkels mogen openen, maar onder strikte voorwaarden (respecteren van de nodige afstand, hygiënische en veiligheidsvoorschriften, ...).

FASE 2: vanaf 18 mei

Gedeeltelijke opening van de scholen in het basis- en middelbaar onderwijs Mondmaskers zijn verplicht voor personeel en leerlingen ouder dan 12 jaar. Er is nog geen duidelijkheid over het heropenen van het kleuteronderwijs. Vanaf 18 mei zal ook bekeken worden of beperkt bezoek aan familie en vrienden mogelijk wordt (zonder garanties).

FASE 3: 8 juni

Sinds 8 juni geldt een verregaande versoepeling van de maatregelen. Er moeten natuurlijk nog steeds heel wat regels gerespecteerd worden (social distance, mondmaskers, hygiëne, ...) Hier lees je een overzicht van de voornaamste maatregelen. Wat betreft werk, gelden nog steeds de volgende regels:

o Werk thuis als dat kan

o Kun je niet thuiswerken? Bewaar dan 1,5 meter afstand van je collega’s

o Is het niet (altijd) mogelijk om de afstand te bewaren? Volg dan de richtlijnen zoals vastgelegd in de generieke gids en in de sectorale protocollen

De sectorale protocollen zullen geëvalueerd worden tegen 1 juli.

FASE 4

Deze fase van de afbouwstrategie ging in op 1 juli. Hier vind je meer info over de versoepelingen.

 

HEROPSTART VAN NIET-ESSENTIELE BEDRIJVEN SINDS 4 MEI

Sinds 4 mei zijn veel bedrijven – waaronder ook onze metaalbedrijven – terug opgestart. Meestal ging het om bedrijven die verplicht dienden te sluiten omdat de social distance niet kon gerespecteerd worden.

Sinds 4 mei moet er nog steeds vooral van thuis uit gewerkt worden (waar dat mogelijk is) en moet de social distance nog steeds gerespecteerd worden. Dat zijn ook vandaag nog de twee vuistregels. Maar als de nodige afstand (1,5 meter) niet kan gerespecteerd worden, zal er nog steeds kunnen gewerkt worden. In dat geval is het wel verplicht om mondmaskers of andere beschermingsmiddelen te voorzien voor de werknemers.

Om de heropstart van de bedrijven zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben de vakbonden en werkgevers – op niveau van de Groep van Tien – een draaiboek uitgewerkt. Daarin staan richtlijnen om de opstart in goede banen te leiden, op een manier die de gezondheid van de werknemers niet in het gedrang brengt. Het slagen van de exit-strategie staat of valt met het correct toepassen van deze regels. En het is onder meer onze taak als vakbond, om erop toe te zien dat de werkgever doet wat nodig is.

De gids met richtlijnen kun je raadplegen via deze website. Daarop vind je steeds de meest recente versie. Deze gids is een algemeen werk. Het is de bedoeling dat deze verder wordt verfijnd op zowel sectoraal als bedrijfsniveau.

Op het niveau van de paritaire comités werden sectorale protocollen afgesproken, met sectorspecifieke richtlijnen. Via hogervermelde website kun je ook deze sectorprotocollen raadplegen. Tot slot moeten deze algemene en sectorale richtlijnen vertaald worden naar de specifieke bedrijfscontext.

De voorbije maanden heeft het sociaal overleg (op alle niveaus) zijn rol gespeeld. Het is essentieel dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en dat de gezondheid van de werknemers absoluut centraal wordt gesteld. Het welslagen van onze strijd tegen het corona-virus hangt ervan af.