NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

België is een van de weinige landen in de beschaafde wereld waar arbeiders en bedienden nog steeds werken onder een verschillend statuut. Iedereen weet dat dit onderscheid nergens meer op is gebaseerd. Het heeft wel als gevolg dat de Belgische arbeiders tot de slechtst beschermde werknemers en goedkoopste om te ontslaan behoren. Dat gaat niet alleen op in vergelijking met bedienden (een arbeider ontslaan kost 5 tot 7 keer minder), maar ook in vergelijking met hun Europese collega’s.

In het verleden wees het Arbitragehof de Belgische regeringen al op deze discriminatie. Ook de Raad van Europa waarschuwde er in 1996 voor dat de opzegtermijnen voor de arbeiders niet voldeden. Noch de regering noch de sociale partners schoten echter in actie. In 2011 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat er te weinig inspanningen waren geleverd en legde de wetgevende macht dan ook een strikte timing op: twee jaar (tot 8 juli 2013) de tijd om de discriminaties te bannen (minstens inzake opzegtermijnen en carenzdag).

We moeten constateren dat opnieuw er weinig gebeurd is. Precies om die reden voerden een honderdtal militanten van  ABVV-Metaal op 28 januari actie bij de minister van Werk, Monica De Coninck. Een delegatie werd ontvangen door de minister en overhandigden haar symbolisch een rode grote klok. De tijd tikt immers genadeloos verder. De minister deelde de bezorgdheid van ABVV-Metaal. Ze wees er ook op dat de sociale partners zelf gevraagd hebben om dit dossier zelf te onderhandelen. De sociale partners hebben van de regering tot eind maart de tijd gekregen. Ze onderstreepte ook dat als de sociale partners via een sociale dialoog tot een oplossing willen komen, ze ook de verantwoordelijkheid moeten durven opnemen. De delegatie van ABVV-Metaal benadrukte de korte tijd die er nog restte en sprak voor dat laatste zijn vrees uit. Waarom zou immers op een paar weken lukken wat al tientallen niet gelukt is.

ABVV-Metaal herhaalde ook zijn eisen aan de minister?
- Een gelijke behandeling voor arbeiders en bedienden (inzake opzegtermijnen en carenzdag) op 8 juli 2013. Zonder overgangsmaatregelen. De arbeiders mogen niet de dupe zijn van een dralende regering en sociale partners. ABVV-Metaal wil ook een gelijke regeling voor alle werknemers, ongeacht het loon dat ze verdienen. We willen niet dat de ene vorm van discriminatie wordt vervangen door een andere.
- Eén statuut voor alle werknemers op korte termijn. In afwachting daarvan mag geen enkel nieuwe reglementering nog gebaseerd zijn op het onderscheid arbeiders-bedienden.
- Eén werknemersstatuut dat onze industrie niet verder benadeelt. We moeten dus oog hebben voor de kosten dat statuut. Volgens het advocatenbureau Laga kan met de totale ontslagkost van arbeiders en bedienden een opzegtermijn van 20 dagen per jaar anciënniteit (het Europese gemiddelde) worden toegekend aan alle werknemers.  Ook de regering is verantwoordelijk. Zelfs het Grondwettelijk Hof verweet de wetgevende macht nodeloos decennialang uitstelgedrag. ABVV-Metaal wil dat de enveloppe loonlastenverlaging of een extra enveloppe wordt ingezet voor de financiering van het statuut. Dit is niet alleen een investering  in de werknemers van dit land, maar ook in de industrie.