Op de valreep is er vorig jaar toch nog een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) afgesloten. Zo'n akkoord voor alle werknemers uit de privésector is de uiting is van de solidariteit tussen de sterken en de zwakken op de arbeidsmarkt in onze samenleving. Daarom is elk IPA belangrijk. Op 5 januari heeft ABVV-Metaal er een informatieve Syndicale Raad aan gewijd. ABVV-voorzitter Rudy Deleeuw heeft het ontwerp van IPA toen uitvoerig toegelicht en verdedigd.  Voor zo'n ontwerp wordt altijd de afweging gemaakt tussen de punten die via het IPA gerealiseerd worden en de marge die de sectoren achteraf overhouden om zelf zaken te onderhandelen. In dit IPA zitten heel wat positieve punten. We denken dan aan de verhoging van het minimumloon, aan de regeling inzake de gelijkgestelde periodes waardoor voor heel wat arbeiders/sters ook na het generatiepact het brugpensioen terug mogelijk wordt. Maar op de Syndicale Raad is ook gebleken dat er voor ABVV-Metaal nog een aantal belangrijke pijnpunten overblijven. Ik noem er slechts twee:

  • dat wat onder de noemer ‘uitvoering van het generatiepact' valt (zware beroepen, recht op brugpensioen,...)
  • en de problematiek van het arbeiders - bediendestatuut.
Wat het arbeiders – bediendestatuut betreft stelde de voorzitter van het ABVV dat het irrealistisch was om daarover in dit IPA een akkoord te bereiken. Hij benadrukte evenwel dat er tussen de partners duidelijk overeengekomen werd om in de loop van januari een werkmethode af te spreken om in dit dossier knopen door te hakken. Hij wees ook op de vooruitgang die reeds geboekt werd in de werkgroep van de Nationale Arbeidsraad: de maandelijkse betaling van het loon, de opening omtrent tijdelijke werkloosheid voor bedienden in bepaalde gevallen van economische overmacht,... Verder wees hij de Syndicale Raad erop dat de problematiek van de opzegtermijnen fundamenteel is voor de bedienden. De patroons willen die termijnen vooral aftoppen, maar daar winnen de arbeiders niets bij. Hij pleitte dan ook voor een strategie om het statuut van de arbeiders te verbeteren.


Het was duidelijk dat de Syndicale Raad van ABVV-Metaal sceptisch stond tegenover weer een nieuwe timing. In het vorige IPA stond immers al dat tegen eind 2005 een voorstel voor een nieuw statuut moest uitgewerkt worden. Volgens de voorzitter van het ABVV is dit echter de laatste kans: als de sociale partners nu geen akkoord bereiken, dan is het risico zeer groot dat in 2007 de regering de zaak in handen zal nemen.

Na de uiteenzetting van de voorzitter zullen de verschillende besturen van ABVV-Metaal zich beraden over dit ontwerp. De uitslag van deze consultatie zal blijken op het Federaal Comité van het ABVV op 19 januari. Het is belangrijk dat de buitenwereld ziet dat het ABVV een sterke leider heeft. Dat is in het voordeel van alle arbeiders. In de afweging over het IPA zullen we daar zeker rekening mee houden. Maar zeker wat het arbeiders – bediendestatuut betreft blijft voor ons de vraag: hoe lang hebben we nu al gewacht en hebben we al niet te lang gewacht, en hoe kunnen we naar diezelfde buitenwereld ons ongenoegen over deze voortdurende discriminatie tonen.

Herwig Jorissen
Voorzitter